Có 1 kết quả:

pīn fū

1/1

pīn fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lover (of a woman)
(2) illicit partner
(3) paramour