Có 1 kết quả:

Yáo Wén yuán

1/1

Yáo Wén yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yao Wenyuan (1931-2005), one of the Gang of Four