Có 1 kết quả:

yí nǎi nai

1/1

yí nǎi nai

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's mother's sister (coll.)
(2) great aunt