Có 1 kết quả:

yí mèi

1/1

yí mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wife's younger sister
(2) sister-in-law