Có 1 kết quả:

zhí nǚ xu

1/1

zhí nǚ xu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brother's daughter's husband
(2) niece's husband