Có 1 kết quả:

zhí zi

1/1

zhí zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brother's son
(2) nephew