Có 1 kết quả:

jī bīn yù ㄐㄧ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) least sandpiper (Calidris minutilla)