Có 1 kết quả:

jī bīn yù

1/1

jī bīn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) least sandpiper (Calidris minutilla)