Có 1 kết quả:

chà nǚ ㄔㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) mercury

Một số bài thơ có sử dụng