Có 2 kết quả:

Wēi xìnwēi xìn

1/2

Wēi xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weixin county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan

Một số bài thơ có sử dụng

wēi xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prestige
(2) reputation
(3) trust
(4) credit with the people

Một số bài thơ có sử dụng