Có 1 kết quả:

wēi lì

1/1

wēi lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) might
(2) formidable power

Một số bài thơ có sử dụng