Có 1 kết quả:

wēi hè

1/1

wēi hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to threaten
(2) to intimidate
(3) to cow