Có 1 kết quả:

Wēi Tuǒ mǎ pīn yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wade-Giles system (romanization of Chinese)