Có 1 kết quả:

wēi róng

1/1

wēi róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grave and dignified

Một số bài thơ có sử dụng