Có 1 kết quả:

wēi shè

1/1

wēi shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cower by military force
(2) deterrence