Có 1 kết quả:

wēi shè lì liang

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deterrent force
(2) deterrent