Có 1 kết quả:

wēi quán

1/1

wēi quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) power

Một số bài thơ có sử dụng