Có 1 kết quả:

wēi fú zì jǐ

1/1

wēi fú zì jǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abuse power
(2) conflict of interest
(3) power to judge as tyrant over one's own case