Có 1 kết quả:

wēi zhòng

1/1

wēi zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) august
(2) majestic

Một số bài thơ có sử dụng