Có 1 kết quả:

wēi xiǎn

1/1

wēi xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) awe-inspiring
(2) power

Một số bài thơ có sử dụng