Có 1 kết quả:

wá wa chē

1/1

wá wa chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baby transport
(2) stroller
(3) baby carriage