Có 1 kết quả:

jiāo qì

1/1

jiāo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicate
(2) squeamish
(3) finicky