Có 1 kết quả:

jiāo zòng

1/1

jiāo zòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to indulge (a child)
(2) to pamper
(3) to spoil