Có 1 kết quả:

luán tóng liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

pederasty