Có 1 kết quả:

wěi wěi dòng tīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak in a pleasant and captivating manner (idiom)