Có 1 kết quả:

juān xiù

1/1

juān xiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) graceful