Có 1 kết quả:

xián shú

1/1

xián shú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adept
(2) skilled