Có 1 kết quả:

lóu zi

1/1

lóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble
(2) blunder