Có 1 kết quả:

pó yí

1/1

pó yí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) wife
(2) married woman

Một số bài thơ có sử dụng