Có 2 kết quả:

pó pópó po

1/2

pó pó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mẹ chồng

Một số bài thơ có sử dụng

pó po

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) husband's mother
(2) mother-in-law
(3) grandma

Một số bài thơ có sử dụng