Có 1 kết quả:

pó xí

1/1

pó xí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother-in-law and daughter-in-law