Có 1 kết quả:

jié yú

1/1

jié yú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiệp dư là chức cao nhất dành cho phi tần trong cung vua đời Hán của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng