Có 1 kết quả:

hūn qián

1/1

hūn qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) premarital
(2) prenuptial