Có 1 kết quả:

hūn líng

1/1

hūn líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) length of married life
(2) marriageable age
(3) actual marrying age