Có 1 kết quả:

fù chǎn kē

1/1

fù chǎn kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) department of gynecology and obstetrics
(2) birth clinic