Có 1 kết quả:

yīng ér chē

1/1

yīng ér chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baby carriage
(2) pram
(3) stroller