Có 1 kết quả:

chán juān

1/1

chán juān

giản thể

Từ điển phổ thông

đẹp thướt tha

Từ điển Trung-Anh

(1) a beautiful woman
(2) graceful and elegant posture
(3) moon