Có 1 kết quả:

méi shuò

1/1

méi shuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) matchmaker
(2) go-between (marital)

Một số bài thơ có sử dụng