Có 1 kết quả:

méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

medium interface connector