Có 1 kết quả:

mèi sú

1/1

mèi sú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cater to the public's taste
(2) kitsch
(3) commercial