Có 1 kết quả:

mèi yǎn

1/1

mèi yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charming eyes
(2) coquettish glances

Một số bài thơ có sử dụng