Có 1 kết quả:

mā lā ge bā zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fuck!
(2) motherfucker!
(3) fucking