Có 1 kết quả:

gòu hé ㄍㄡˋ ㄏㄜˊ

1/1

gòu hé ㄍㄡˋ ㄏㄜˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to copulate