Có 1 kết quả:

jià huò yú rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass the misfortune on to sb else (idiom); to blame others
(2) to pass the buck