Có 1 kết quả:

xián qì

1/1

xián qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to avoid sb (out of dislike)
(2) to turn one's back on sb
(3) to ignore