Có 1 kết quả:

xián shú

1/1

xián shú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adept
(2) skilled