Có 1 kết quả:

xī pí xiào liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all smiles
(2) smiling mischievously or ingratiatingly