Có 1 kết quả:

jiāo chī

1/1

jiāo chī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spoilt and naive

Một số bài thơ có sử dụng