Có 1 kết quả:

nǎi mā

1/1

nǎi mā

phồn thể

Từ điển phổ thông

vú em