Có 1 kết quả:

nǎi yóu

1/1

nǎi yóu

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bơ (làm từ sữa)
2. kem ăn